O projekcie

 

 

Kuźnia kadr 5, czyli wdrożenie nowoczesnego modelu zarządzania dla wzmocnienia rozwoju uczelni. Celem głównym projektu jest podniesienie do 2014 r. potencjału rozwojowego Uczelni poprzez poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP oraz podniesienie kompetencji kadry kierowniczej.

Kuźnia Kadr 5 to innowacyjne przedsięwzięcie, które usprawni działanie i wprowadzi światowe standardy zarządzania w następujących obszarach:
1. moduł zarządzania finansami
2. moduł zarządzania kadrami i HR
3. moduł zarządzania majątkiem
4. moduł zarządzania jakością kształcenia

Projekt przewiduje również organizację szkoleń dla kierowniczej kadry administracyjnej jak i naukowej uczelni w zakresie zarządzania uczelnią i realizacji założeń Strategii Europa 2020.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu w poddziałaniu 4. 1. 1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w okresie od 1/1/2013 – 31/12/2014.

 

Szkolenia

 

 

W zakresie podniesienia kompetencji kadry kierowniczej w zarządzaniu Uczelnią  projekt „Kuźnia Kadr 5” przewiduje  organizację szkoleń zarówno dla kierowniczej kadry administracyjnej, jak i kadry naukowej (kierownicy katedr i instytutów).

KIEROWNICTWO ADMINISTRACYJNE
Zarządzanie zasobami ludzkim - 16h

Zarządzanie finansami - 16h

Pozyskiwanie środków unijnych
i rozliczania dotacji - 16h

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
Strategia Europa 2020 - 8h

Komercializacja wyników badań - 8h

Pozyskiwanie środków unijnych
i rozliczania dotacji - 8H

Więcej

Spotkania wdrożeniowe

 

 

FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ


KADRY I PŁACE


GOSPODARKA MAGAZYNOWA


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI